Regulamin

Regulamin użytkowania serwisu “www.finansowynerd.pl”

Postanowienia ogólne

Ostatnia aktualizacja: 16 stycznia 2019

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”, „Warunki użytkowania”) przed rozpoczęciem korzystania ze strony https://www.finansowynerd.pl („Usługa”) obsługiwanej przez ZILIO Marzena Rewers NIP6451705993, Tarnowskie Góry, ul. Gliwicka 35 zwanego dalej “Usługodawca”, „Nas”, „My” lub „Nasze”.

“Użytkownik” oznacza osobę pełnoletnią, która wyraziła zgodę na korzystanie z Usługi na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane Twoją akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, Użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają. Uzyskując dostęp lub korzystając z Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, możesz nie uzyskać dostępu do Usługi.

Materiały, informacje i dane publikowane przez Nas nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Ponadto nie stanowią rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek zakładem ubezpieczeń, bankiem, dostawcą usług telewizyjnych, dostawcą dostępu do Internetu, sprzedawcą energii elektrycznej lub pośrednikiem finansowym, ubezpieczeniowym, której przedmiotem będą produkty finansowe i ubezpieczeniowe lub jakiekolwiek inne produkty, o których mowa w Serwisach.

Usługodawca może współpracować z przedsiębiorcami, w szczególności bankami, pośrednikami finansowymi, firmami ubezpieczeniowymi, dostawcami usług telewizyjnych, sprzedawcami energii elektrycznej, dystrybutorami dostępu do Internetu, biurami podróży w zakresie prezentowania informacji o usługach świadczonych przez te osoby.

Usługodawca może, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, przesyłać do Usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwisy mogą zawierać odesłania do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących, w sposób umożliwiający kontakt Usługobiorcy z Podmiotem współpracującym, w szczególności wyrażenie zgody na przedstawienie przez Podmiot współpracujący oferty na świadczenie usług.

Usługodawca nie jest, w ramach usług wskazanych powyżej, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów. Zastrzeżenie to nie dotyczy czynności wchodzących w skład pośrednictwa, jednakże w takim przypadku Usługodawca wyraźnie poinformuje Usługobiorcę o charakterze usług przed skorzystaniem z oferty pośrednictwa.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o produktach finansowych i innych usługach udostępnionych przez Podmioty współpracujące, jak również za inne dane prezentowanie w serwisach Podmiotów współpracujących oraz innych podmiotów.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących, w szczególności za:

  • treść oferty,
  • sposób przetwarzania danych osobowych przez Podmioty współpracujące,
  • sposób wykonania umowy.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Michała Rewers i jego licencjodawców.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są Naszą własnością i nie są
przez Nas kontrolowane. Nie sprawujemy żadnej kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami stron internetowych ani usług stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez/lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług. Usilnie radzimy zapoznać się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Wypowiedzenie

Możemy wypowiedzieć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi natychmiast, bez wcześniejszego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli użytkownik złamie Warunki. Wszystkie postanowienia Warunków, które ze względu na swój charakter powinny przerwać wypowiedzenie, pozostają w mocy po rozwiązaniu, w tym między innymi z zastrzeżeniem warunków własności, wyłączeń z gwarancji, odszkodowania i ograniczeń odpowiedzialności.

Zastrzeżenie

Korzystanie z Usługi odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Usługa świadczona jest na zasadzie „TAK JAK JEST” i „JAK JEST DOSTĘPNA”. Usługa jest świadczona bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszenia lub przebiegu świadczenia.

Obowiązujące przepisy

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i są interpretowane zgodnie z nim, bez względu na przepisy kolizyjne. Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między nami dotyczącego naszej Usługi, a także zastępują wszelkie wcześniejsze umowy między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zamiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Jeśli zmiana jest istotna, postaramy się powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania. Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wprowadzeniu zmian, użytkownik wyraża zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Usługi. Skontaktuj się z nami Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków,.

Odpowiedzialność

Użytkownik (odwiedzający stronę) ponosi pełną odpowiedzialność za własne decyzje w szczególności decyzje związane z inwestycjami, oszczędzaniem i wszelkimi produktami (finansowymi i nie tylko), o których użytkownik może przeczytać na stronach wortalu
www.finansowynerd.pl. Twórcy portalu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody, straty lub utracone korzyści powstałe w związku z zakupem lub użytkowaniem jakichkolwiek produktów (w tym cyfrowych) czy instrumentów finansowych (w tym rachunków, lokat, jednostek funduszy itd.), które nie zostały przez Nas stworzone.

Wszystkie treści zawarte na stronie www.finansowynerd.pl są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią “rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Finansowy Nerd
Logo
Porównaj pozycje
  • Total (0)
Porównaj
0